Privacyverklaring


Over de identiteit van de verwerker van persoonsgegevens:

AKTANT gevestigd te Zeist (kantoorhoudende aan Constantijn Huijgenslaan 34 3705 ST te Zeist) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 117536, is een bedrijf dat training en coaching verzorgt voor bedrijven die talenten van medewerkers willen ontwikkelen en voor individuele personen die hun talenten willen ontwikkelen.

Om haar doelstelling te bereiken, verwerkt AKTANT daarom persoonsgegevens van onder meer haar opdrachtgevers en deelnemers en toeleveranciers.

In deze verklaring legt AKTANT uit waarom en op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt, omdat AKTANT privacy van haar klanten, bezoekers en belangstellenden belangrijk vindt en omdat zij wenst te voldoen aan de regelgeving om privacy te beschermen. Dit is tevens het privacybeleid van AKTANT.

Welke gegevens verwerkt AKTANT?

AKTANT verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om haar doelstelling te bereiken. Dit behelst:

• Naam, adres en woonplaats / werkadres.

• Andere contact gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers

• IBAN in verband met betaling

Als er een bestelling geplaatst wordt via de website voor een vragenlijst of training of coaching, zullen ook gegevens worden verwerkt ten aanzien van het bestelde product en wie besteld heeft.

Voor zover een belangstellende gebruik maakt van social media als Twitter, LinkedIn en Facebook, wordt alleen een e-mailadres en naam verwerkt indien de belangstellende zichzelf aanmeldt als volger op de social media. Dit geldt ook voor het gebruik van Whatsapp groepen.

Indien een belangstellende de AKTANT website bezoekt, kan deze aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• Mailadres

• Voornaam

• Achternaam

Waarom verwerkt AKTANT persoonsgegevens?

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van (persoonlijke) gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door AKTANT voor

1. uitvoering van overeenkomsten die AKTANT aangaat

2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soms is het verwerken van persoonsgegevens verplicht vanwege een wettelijke verplichting zoals fiscale verplichtingen en het doen van betalingen

3. voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang: Om haar doelstelling als bedrijf te kunnen bereiken en klanten te verwittigen van de activiteiten van AKTANT en om te kunnen corresponderen met belangstellenden en klanten en deelnemers en toeleveranciers.

Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.
Voor het gebruik van cookies op de website van de AKTANT geldt dat we gebruik maken van Google Analytics.

Bijzondere persoonsgegevens

AKTANT zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie krijgt een ieder van wie persoonsgegevens wordt verwerkt een aantal rechten (hierna genoemd “Data Subject” of “betrokkene”). Deze staan hieronder vermeld. AKTANT spant zich in om hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Een ieder die van diens rechten gebruik wenst te maken kan met AKTANT contact opnemen via info@aktant.nl

Categorieën van betrokkenen of Data Subjecten zijn:

• deelnemers aan coaching of training

• opdrachtgevers

• door AKTANT ingeschakelde derden voor de website, de hosting en de administratie

• overige leveranciers

Hoe AKTANT met de rechten van ieder Data Subject omgaat, staat hieronder beschreven:

Informatie en inzage 

Een Data Subject heeft het recht om te zien welke gegevens AKTANT verwerkt. Ieder die daartoe een verzoek indient, kan inzage krijgen en daarnaast verstrekt AKTANT informatie over het hoe en waarom zij gegevens verwerkt.

Rectificatie van persoonsgegevens

AKTANT past foutieve gegevens aan zodra een verzoek daartoe wordt ingediend.

Verwijdering van persoonsgegevens
Indien AKTANT daartoe verzocht wordt, kan AKTANT persoonsgegevens verwijderen. Het kan echter zijn dat de AKTANT persoonsgegevens niet mag verwijderen vanwege een wettelijke verplichting of een ander gerechtvaardigd belang. In dat geval blijven de gegevens gehandhaafd.

Beperking
Als iemand het idee heeft dat AKTANT persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kan een verzoek ingediend worden om de verwerking te laten beperken. AKTANT honoreert een dergelijk verzoek, tenzij dit niet kan worden ingewilligd in verband met een andere wettelijke verplichting zoals het verplicht meewerken aan Justitiële verzoeken of fiscale verplichtingen

Bezwaar
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan ieder Data Subject bezwaar indienen. Het kantoor van AKTANT zal een bezwaar in behandeling nemen en kenbaar maken wat zij daarmee doet. Indien het gaat om marketing, zal AKTANT verwerking beëindigen.

Overdraagbaarheid van gegevens
Een Data Subject kan persoonsgegevens laten overdragen. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend bij AKTANT.

Indienen van klachten Iedereen die vindt dat AKTANT niet handelt in overeenstemming met de regelgeving, kan daarover klagen bij AKTANT.
Daarnaast kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van derden/verwerkers

Informatie-uitwisseling vindt zoveel mogelijk beschermd plaats en met in achtneming van alle geldende regels op het gebied van data protectie en uitsluitend voor zover strikt noodzakelijk voor het behartigen van de doelstellingen van AKTANT dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomsten die AKTANT heeft gesloten.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland en binnen de Europese Unie.
Door met AKTANT zaken te doen of berichten te vragen gaat een ander akkoord met het beleid van AKTANT op het gebied van privacy zoals
vervat in dit document.

AKTANT draagt zorg voor de verwerking van gegevens met in achtneming van alle toepasselijke regelgeving en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid.
Bezoekers van de website worden niet door AKTANT gevolgd.

De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens zijn: professionele marktpartijen die AKTANT faciliteren .

De professionele marktpartijen waarvan AKTANT gebruik maakt zijn:

de website bouwer en hoster, mailbedrijven als MailChimp en eventuele andere dienstverleners zoals de accountant.

AKTANT sluit verwerkersovereenkomsten voor zover deze partij geen zelfstandige verplichting heeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Gegevensuitwisseling binnen EU / buiten EU

Alle gegevens die AKTANT beheert, worden in principe verwerkt binnen de EU. Uitzondering is het sturen van nieuwsbrieven. Hiervoor maakt AKTANT gebruik van een Amerikaans bedrijf, MailChimp.

MailChimp valt onder het EU-US Privacy Shield programma, hierdoor wordt verzekerd dat het bedrijf voldoet aan de Europese privacy beschermingsregels. Dit staat in hun privacy policy onder paragraaf 16.

AKTANT sluit een verwerkersovereenkomst bij gebruik van het programma.

Duur van het aanhouden van gegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. Veel gegevens zijn van historisch belang voor de administratie van AKTANT en kunnen dus voor een langere tijd bewaard worden. Dit dient een gerechtvaardigd belang van AKTANT.

Beveiliging van persoonsgegevens

AKTANT werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. AKTANT draagt zorg voor bescherming van haar deelnemers -en oprachtgeversdatabank. Daarnaast heeft AKTANT maatregelen genomen met betrekking tot bewaren van gegevens die ingeschat worden als risico, zoals het bewaren van informatie voor opdrachtgevers en klanten op haar website. AKTANT werkt met wachtwoorden en inloggegevens.

Voor fysieke stukken heeft AKTANT als richtlijn deze zodanig te bewaren dat onbevoegde derden geen toegang hiertoe hebben of zich makkelijk toegang daartoe kunnen verschaffen.

AKTANT draagt overigens geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van privé computers van opdrachtgevers of deelnemers waarop persoonsgegevens van deelnemers of opdrachtgevers kunnen voorkomen of waarop informatie van AKTANT wordt ontvangen.

Cookie verklaring

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat naar de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van een website wordt gestuurd.

Het gebruik van cookies via de instellingen van de browser kan worden in- en uitgeschakeld. Cookies kunnen ook worden verwijderd. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Wijzigingen

AKTANT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met AKTANT via info@aktant.nl

Dit Privacy Statement is opgesteld in mei 2018 en van kracht sinds 25 mei 2018.